ร่วมรณรงค์ “โครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ” กับ CP ALL ตามนโยบาย GO Green โดยการลดการใช้ถุงพลาสติก ภายใต้แนวคิด “ซื้อของชิ้นเล็ก ไม่รับถุงพลาสติก” และเป็นการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังคนรุ่นใหม่ ดวงใจสีเขียวทุกคนร่วมกันสร้างพฤติกรรมใหม่ สร้างค่านิยมใหม่ ในเรื่องของการรู้จักคิด รู้จักใช้ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกลดปริมาณขยะ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อม และชี้ให้เห็นว่าการทำความดีเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง น่าภาคภูมิใจ อันจะนำไปสู่การยึดถือเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรมและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย