เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหารจาก บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทปัญญธารา จำกัด โดยมีคุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและคุณวีรวรรณ ฉาบสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บรรยายบรรยาย “ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร” และตอบข้อซักถาม พร้อมชม VDO แนะนำสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากนั้นไปเยี่ยมชม Store Model, ห้อง POS & SC ของบริษัทปัญญธารา และ CPALL Academy ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย